Home|De Sociëteit
De Sociëteit2020-02-25T17:21:46+01:00

De Sociëteit

De Praktizijns-Sociëteit heeft als doel om voor de (Amsterdamse) advocatuur en notariaat een aantal belangrijke functies te ontplooien, namelijk als vereniging, als informatieleverancier vanuit de Praktizijnsbibliotheek en tenslotte als dienstverlener.

De Praktizijn is zeer ambitieus om de leden nog beter te bedienen en een aantrekkelijke partij te worden voor advocaten en notarissen om zich bij aan te sluiten. Hiertoe zal de Praktizijn een hybride bibliotheek worden met zowel boeken en tijdschriften op papier als zoveel mogelijk informatie en diensten in elektronische vorm. Daarnaast wil de Praktijk de sociëteitsgedachte verder uitbouwen. Deze onderdelen worden beschreven op deze website.

Aanmelden als lid van de Praktizijn kan door gebruik te maken van dit formulier.

Het lidmaatschap van de Praktizijns-Sociëteit biedt een aantal aantrekkelijke voordelen:

 • Leden kunnen onbeperkt gebruik maken van de bibliotheek, hier de aanwezige literatuur raadplegen, zoekvragen stellen aan de baliemedewerkers, assistentie vragen bij het zoeken van informatie en rustig werken en een kop koffiedrinken.
 • Leden kunnen per e-mail of telefonisch zoekvragen stellen, zowel verzoeken om artikelen als om relevante literatuur bij een casus.
 • De catalogus met meer dan 110.000 records staat online permanent ter beschikkling. De unieke catalogus bevat beschrijvingen van boeken, tijdschriftartikelen, bijdragen in bundels en open access-artikelen.
 • Aanvullend aan informatie over artikelen en boeken, kunnen leden e-books streamen. Oudere boeken komen in toenemende mate gratis ter beschikkling, actuele en oudere titels van uitgeverij Boom zijn tegen betaling van een tarief beschikbaar.
 • Samen met de rechtbank Amsterdam organiseert de Praktizijn verdiepingsbijeenkomsten die door advocaten en rechters worden bezocht. Deelname levert standaard 2 PO-punten op.
 • In de zittingzalen van de rechtbank worden cursussen van erkende opleidingsinstituten gefaciliteerd door bemiddeling van de Praktizijn. Leden betalen een (fors) lager tarief per cursus en ontvangen de reguliere PO-punten van een cursus.
 • Jaarlijks organiseert de Praktizijn een mini-symposium (2 PO-punten) en aansluitend het traditionele Praktizijnsdiner.
 • De Praktizijn analyseert correcte toezending van e-books aan kantoren die gebruik maken van de readers LI Library en Xposi.
 • De Praktizijn analyseert de beschikbaarheid van online-titels bij kantoren in hun Rechtsorde of Legal Intelligence-omgeving.

In het beleidsplan 2019-2020 staat beschreven dat de Praktizijn aanvullend activiteiten voor de leden gaat ontplooien:

 • De Praktizijn ontwikkelt zich verder tot juridisch kenniscentrum door onder meer overzichten te publiceren van leverbare abonnementsproducten en verschenen boeken.
 • De Praktizijn ontwikkelt een eigen zoekcursus.
 • De Praktizijn gaat op de website een marktplaats inrichten waarop advocaten hun oude edities van handboeken kunnen aanbieden en waarop andere advocaten een boek kunnen aanvragen.
 • Jurisprudentiebijeenkomsten zullen worden opgezet waarbij leden van verschillende kantoren samenwerken en de Jurisprudentietracker van Recht.nl gebruiken.

De Praktizijns-Sociëteit is opgericht in 1837 en het lidmaatschap van de vereniging staat open voor alle advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen. Centraal in de dienstverlening staat de bibliotheek. De bibliothecarissen hebben vanaf de oprichting een uitgebreide collectie regelgeving, jurisprudentie en literatuur verzameld en bijgehouden. Belangrijk zijn de collecties handboeken, vakbladen, staatsbladen, dissertaties en redevoeringen. De Praktizijnsbibliotheek geldt hiermee als een van de best geoutilleerde juridische bibliotheken in Nederland. De ontwikkeling van het Nederlands recht vanaf de Napoleontische tijd is in de collectie in handboeken, proefschriften en vakbladen goed te volgen en er wordt nog altijd in ruime mate relevante literatuur over alle juridische vakgebieden ingekocht.

Een uitputtende beschrijving van de historie van de Praktizijns-Sociëteit bestaat niet. Dat merkte in Robert van Galen in 2012 toen hij als toenmalig voorzitter bij een lustrum terugblikte op de geschiedenis van de Praktizijn. Hieronder volgen enige citaten uit zijn toespraak die kunnen gelden als een samenvatting van de historie.

Bij een gelegenheid als deze is het goed gebruik dat de voorzitter u vermaakt of verveelt met voorvallen uit het verleden van de jubilerende vereniging en saillante anekdotes vertelt. Ik heb dan ook uitvoerig onderzoek gedaan in de notulen van allerlei vergaderingen en tot mijn – en zo dadelijk uw frustratie – moet ik u mededelen: er is eigenlijk niets te vertellen. U kent misschien het interview van Godfried Bomans met de 100-jarige. Daarin vraagt Bomans aan de grijsaard: “Hoe bent u zo oud geworden?” “Het ging vanzelf antwoordde de jubilaris. Elk jaar word je een jaar ouder. Dat ligt in de natuur der dingen.”

Zo is het ook met de Praktizijns-Sociëteit. Toen de Praktizijns-Sociëteit werd opgericht werd net de Napoleontische wetgeving vervangen door het BW en het Wetboek van Koophandel en één van de doelen van de verse Praktizijns-Sociëteit was het organiseren van lezingen over de nieuwe wetgeving. Men begon ook al tamelijk vroeg met de opbouw van een bibliotheek. Die bibliotheek werd overigens gedurende bijna 40 jaar ondergebracht bij wat nu de Universiteitsbibliotheek is. Reden daarvoor was dat het te moeilijk was de bibliotheek in orde te houden en toezicht uit te oefenen. U zult wel denken: What’s new?

Bij mijn zoektocht naar onderwerpen om ons op voor te laten staan heb ik natuurlijk in het bijzonder gekeken naar de notulen van de ledenvergaderingen. Deze werden echter soms jarenlang niet gehouden en bestuursvergaderingen vonden overigens ook doorgaans maar eenmaal per jaar plaats. Tussen 1902 en 1918 waren er in het geheel geen ledenvergaderingen. En als ze er wel waren: veel belangwekkends werd er in die vergaderingen niet besproken. Zo heeft vooral vanaf de oprichting elf jaar de aanschaf van een spiegel en gordijnen op de agenda gestaan (kosten f 40) en kwam met enige regelmaat de pensioenleeftijd van de bodes aan de orde. Ik geloof dat die nogal eens heeft gefluctueerd tussen 75 en 80 jaar. Typerend is denk ik ook het briefje van het bestuurslid Grosheide aan deken Jolles uit 1966 waarin deze schrijft: “Van de Praktizijns-Sociëteit valt over het afgelopen seizoen weinig te melden. Een zekere monotonie is haar niet te ontzeggen, maar wellicht ligt dit aan de aard der sociëteit.” Zo kabbelde de Praktizijns-Sociëteit rustig voort. De meeste discussies betroffen onderwerpen zoals de aanschaf van een dubbeltjesautomaat voor de telefoon en ruzies tussen bodes en bibliothecaresses. Een belangrijke uitzondering daarop vormden de verbouwingen van het Paleis van Justitie – tweemaal – en de verhuizing van de rechtbank, want bij die gelegenheden diende steeds de positie van de Praktizijns-Sociëteit verdedigd te worden.

De geschiedenis van de Praktizijns-Sociëteit kenmerkt zich door een zekere monotonie. Er is veel grappig bedoelde correspondentie over de menu’s van de Praktizijnsdiners en soms over het innen van contributies, maar in het algemeen valt er niet veel bijzonders te melden.

De Praktizijns-Sociëteit is dus al die jaren een rustig bezit gebleven. En in die beschutting is een prachtige bibliotheek tot wasdom gekomen. Over de bibliotheek en het aankoopbeleid vindt men niet zo veel in de stukken, maar zij is de belangrijkste raison d’être van de Praktizijns-Sociëteit. En zij is, dankzij de inspanningen van het bibliotheekpersoneel, uitgegroeid tot de beste juridische bibliotheek van het land. “Het ging vanzelf”.

In de bestuursvergadering van 13 november jl. zijn het beleidsplan en de hieruit voortvloeiende begroting definitief aangenomen. In het beleidsplan wordt geschetst hoe de Praktizijns-Sociëteit in 2019 en 2020 de bestaande dienstverlening gaat intensiveren en nieuwe diensten zal ontwikkelen en aan de leden zal aanbieden. Centraal staat hierbij dat de Praktizijn mee zal gaan in de digitale ontwikkelingen en hierin een voortrekkersrol wil vervullen.

Klik hier voor de samenvatting van het beleidsplan

Het bestuur van de Praktizijns-Sociëteit bestaat uit de volgende leden, allen advocaat of notaris in Amsterdam:

 • Richard (R.G.J.) de Haan – voorzitter
 • Wouter (W.J.P.) Jongepier – penningmeester
 • Arnout (A.) Stroeve – secretaris
 • Wouter (W.) de Haan – commissaris
 • Tineke (C.J.) Kothe – commissaris
 • Fons (A.F.J.A.) Leijten – commissaris
 • Jeroen (J.L.) van der Schrieck – commissaris
 • Freerk (F.) Vermeulen – commissaris
 • Jolien (J.) van Woudenberg – commissaris

Postadres: Praktizijns-Sociëteit, Postbus 84500, 1080 BN AMSTERDAM.

Via directeur Maarten Bohlken kunt u het bestuur ook per mail benaderen

Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging en is verantwoordelijk voor het gevoerde beleid. Hiertoe vergadert het bestuur met de directeur. Ieder jaar in juni is de algemene ledenvergadering waarin het bestuur verantwoording aflegt over het gevoerde beleid. De secretaris en de penningmeester presenteren hun respectieve jaarverslagen over het voorafgaande jaar. Jaarlijks in oktober/november wordt het Praktizijnsdiner georganiseerd.

De Sociëteit kent een erelid, mr. Robert Samkalden. Mr. Samkalden maakte van 1974 tot 2003 deel uit van het bestuur van de Sociëteit, sedert 1988 als voorzitter.

Hieronder vindt u de lijst met voorzitters van de Sociëteit sinds de oprichting.

Voorzitters van de Praktizijns-Sociëteit sinds 1838

Naam Van Tot Aantal jaren
mr. D.A. Walraven 1838 1857 19
mr. M.J. de Lange 1854 1883 29
mr. P.W. Prins 1883 1899 16
mr. J.A. Foest 1899 1918 19
mr. F.C.N. Dammers 1918 1923 5
mr. C. Giltay Veth 1924 1928 4
mr. Aug.E.M. Povel 1929 1952 23
mr. Ferd.W.C.HO. ldewelt 1952 1961 9
mr. H.G. Stibbe 1961 1970 9
mr. H.J. Brölman 1970 1974 4
mr. R.H.L. Post 1974 1977 3
mr. T. Sorko 1977 1988 11
mr. R. Samkalden 1988 2003 15
mr. M. Das 2003 2007 4
mr. R.J. van Galen 2007 2019 12
mr. R.G.J. de Haan 2019 heden

De jaarlijkse algemene ledenvergadering wordt in 2020 gehouden op 17 juni om 16.30 uur in een van de zittingzalen van de Amsterdamse rechtbank.

De laatste ledenvergadering werd gehouden op 26 juni 2019. Hieronder staat een kort verslag. De notulen zullen bij de convocatie van de volgende ledenvergadering worden toegezonden.

Kort verslag van de ledenvergadering van 26 juni 2019

 • De ledenvergadering heeft ingestemd met de jaarrekening 2018 en op voorstel van de kascommissie decharge verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
 • Afgetreden zijn tijdens de vergadering Robert van Galen (voorzitter) en Martine Bijkerk (secretaris).
 • De leden hebben bij acclamatie drie nieuwe bestuursleden benoemd:
  •    Arnout Stroeve, notaris-partner bij Van Doorne
  •    Freerk Vermeulen, advocaat-partner bij Nauta Dutilh
  •    Jolien van Woudenberg, advocaat-partner bij Suez
 • De contributie en tarieven blijven in 2020 gelijk aan 2019.
 • Het conceptbeleidsplan is uitgebreid toegelicht.

Aansluitend aan de ledenvergadering heeft het bestuur vergaderd en de portefeuilles als volgt verdeeld:

 • Richard de Haan wordt voorzitter
 • Arnout Stroeve wordt secretaris
 • Wouter Jongepier blijft penningmeester

In de bestuursvergadering is voorts afgesproken om in de eerste vergadering na de zomer het beleidsplan te bespreken inclusief prioriteitstelling en budgettaire consequenties.

De contributie en de tarieven voor de dienstverlening worden jaarlijks vastgesteld in de algemene ledenvergadering. De Praktizijns-Sociëteit kent individuele en collectieve lidmaatschappen (een toelichting vindt u hieronder het kopje Lidmaatschap).

De contributie voor een individueel lidmaatschap bedraagt in 2020:

Individueel lidmaatschap Bedrag 2020 (excl. BTW)
Lidmaatschap € 210,00
Buitenlidmaatschap € 90,00
Inschrijfgeld € 37,00
De contributie voor een collectief of kantoorlidmaatschap bedraagt:
Collectief of kantoor-lidmaatschap Korting Bedrag 2020 (excl. BTW)
1 t/m 5 Basistarief € 210,00
6 t/m 20 5% € 199,50
21 t/m 50 10% € 189,00
51 t/m 75 25% € 157,50
76 t/m 100 45% € 115,50
101 t/m 125 60% € 84,00
Boven 125 Nultarief € 0,00

Hieronder geven we aan wie lid kunnen worden van de Praktizijns-Sociëteit en wat de kosten van het lidmaatschap zijn.

Lidmaatschap

 • Advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen kunnen lid worden van de Praktizijns-Sociëteit.
 • Staffelkorting geldt voor kantoren die zich hebben ingeschreven voor een collectief lidmaatschap. Dit lidmaatschap houdt in dat alle aan het betrokken kantoor verbonden advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen lid zijn.
 • Nieuwe advocaten, notarissen en kandidaat-notarissen worden bij een collectief lidmaatschap “automatisch” ingeschreven voor het lidmaatschap.
 • Bij een collectief lidmaatschap zijn nieuwe leden vrijgesteld van inschrijfgeld.
 • Bij een collectief lidmaatschap kunnen alle medewerkers namens een lid gebruik maken van de dienstverlening.
 • Een collectief kantoor kan toegang tot de website van de Praktizijn krijgen op basis van het IP-adres van het kantoor (gebruik zonder wachtwoorden).
 • Een advocaat, notaris of kandidaat-notaris die zijn/haar praktijk heeft neergelegd en donateur wil worden, kan buitenlid worden en betaalt € 90,- contributie (excl. BTW).

Kosten

 • Leden betalen een jaarcontributie; in 2020 bedraagt deze € 210,- (excl. BTW).
 • Het inschrijfgeld bedraagt € 37,- (excl. BTW.).
 • Wie lid wordt vóór 1 juli betaalt het volle tarief. Wie lid wordt tussen 1 juli en 1 oktober betaalt het halve tarief. Wie lid wordt na 1 oktober betaalt een kwart tarief. Het (eenmalig te betalen) inschrijfgeld dient altijd volledig te worden betaald.
 • Bij opzegging van het lidmaatschap in de loop van een kalenderjaar blijft de contributie tot aan het eind van dat jaar verschuldigd.

De Praktizijns-Sociëteit organiseert en faciliteert cursussen en bijeenkomsten. Deelname aan deze bijeenkomsten levert PO-punten op. Hierbij gaat het om een mini-symposium, verdiepingsbijeenkomsten en cursussen van opleidingsinstituten. Actuele informatie over de bijeenkomsten leest u hier.

Mini-symposium en Praktizijnsdiner
Ieder jaar organiseert de Praktizijns-Sociëteit een mini-symposium en aansluitend het traditionele Praktizijnsdiner. Het mini-symposium wordt georganiseerd door een groepje enthousiaste jonge advocaten. Telkens wordt gekozen voor een actueel thema, in 2019 was dat “Toegang tot het recht”.

Na het mini-symposium vindt het Praktizijnsdiner plaats, een perfecte gelegenheid voor leden om elkaar informeel te treffen. In 2019 werden beide bijeenkomsten gehouden in de Hermitage aan de Amstel.

Verdiepingsbijeenkomsten
In de afgelopen jaren hebben we samen met de rechtbank Amsterdam 19 verdiepingsbijeenkomsten georganiseerd. Het unieke aan deze bijeenkomsten is de combinatie van een gedegen cursus met de mogelijkheid voor discussie. De bijeenkomsten worden bezocht, zowel door advocaten als door leden van de rechterlijke macht.

In 2020 staan vier bijeenkomsten gepland die ieder 2 PO-punten opleveren.

Cursussen
De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidingsinstituten organiseren bestaande cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrekkelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Praktizijn aangeboden.

De Praktizijn onderhandelt met uitgevers en andere aanbieders van informatie over voordelen voor de leden. De Praktizijn treedt op als bemiddelaar en zal deze diensten en producten niet zelf inkopen en aan de leden factureren maar dat overlaten aan de aanbieders.

Cursussen
De Praktizijns-Sociëteit faciliteert opleidingen voor de leden. Verschillende opleidingsinstituten organiseren bestaande cursussen in de rechtbank. Deze cursussen worden met aantrekkelijke kortingen aangeboden aan de leden van de Praktizijn. Niet-leden betalen het reguliere tarief maar krijgen een gratis jaarlidmaatschap van de Praktizijn aangeboden.

In het najaar van 2019 zijn de volgende cursussen gehouden:

 • OSR op 2 december: Wwft voor advocatenkantoren, 2 PO-punten.
 • OSR op 16 december: Inleiding in de AVG, 3 PO-punten.
 • Recht.nl op 20 en 21 november: Zoeken en vinden van juridische informatie, 2 PO-punten.
 • Berghauser Pont op 2 december: Sluiten van drugspanden, 3 PO-punten.

In het voorjaar van 2020 zal het aanbod worden uitgebreid. Hierbij gaat het zowel om inhoudelijke opleidingen als om cursussen over praktijk gerelateerde zaken zoals de Wwft en zoeken op internet.

Producten
Diverse uitgevers zijn bereid om bestaande (online-)producten met korting aan de leden van de Praktizijn aan te bieden. Het is uiteraard aan een lid zelf om te beslissen of hij/zij gebruik wil maken van een aanbod. Te denken valt aan abonnementen op online databanken van uitgevers of van digitale nieuwsbrieven en aanbiedingen van e-books.

De gesprekken lopen nu nog. Op deze pagina zullen we een actueel overzicht gaan geven van aanbiedingen.

Dit zijn de statuten van de Praktizijns-Sociëteit.

Er zijn momenteel geen vacatures.

De Sociëteit

De Praktizijns-Sociëteit heeft als doel om voor de (Amsterdamse) advocatuur en notariaat een aantal belangrijke functies te ontplooien, namelijk als vereniging, als informatieleverancier vanuit de Praktizijnsbibliotheek en tenslotte als dienstverlener. De Praktizijn is zeer ambitieus om de leden nog beter te bedienen en een aantrekkelijke partij te worden voor Lees meer

31 januari | 2020|
Ga naar de bovenkant